Profil

 

Značka  GEOKO vznikla v roku 1990. Najskôr ako fyzická osoba. V roku 2005 vznikla spoločnosť s ručním obmedzením GEOKO s.r.o.

Poskytujeme nasledovné služby:

 • vyhotovovanie geometrických plánov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • polohopisné a výškopisné merania
 • porealizačné zameranie inžinierských sietí
 • práce inžinierskej geodézie
 • žeriavové dráhy
 • poradenstvo v oblasti prevodu nehnuteľností
 • napĺňanie informačných systémov geodetickými údajmi
 • činnosť autorizovaného geodeta v investičnej výstavbe
 • zameranie adresného bodu
 • geografická os ulice

GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.