Polohopisné a výškopisné merania

 

GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.