Vytyčovanie hraníc pozemkov

Tabuľka výkonu 3-1
PoložkaMJVýkon Rozpätie ceny v EUR
01100 mvytýčenie hranice pozemku130-190
02100 m vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny je totožný s registrom C KN115-150
03100 mvyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN130-190
04100 mvyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena80-100
05vlastník výkupový elaborát5-15
06parcelaPreskúmanie možnosti vydania pozemku30-150

GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.